Slide item 5
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 6

سردخانه های فریونی

تونل انجماد

 

تونل های انجماد دارای ساختاری مشابه با سردخانه های عادی می باشند با این تفاوت که ضخامت دیواره های عایق آن ها 15 سانتیمتر یا 20 سانتیمتر است ودرب آن ها نیز دارای ضخامتی برابر 15 سانتیمتر می باشد هم چنین درب تونل انجماد مجهز به المنت جهت برفک زدایی می باشد هم چنین سیستم اواپراتور ها نیز متفاوت است در تونل انجماد اواپراتورها مدل دیواری یا زمینی بوده ودارای راندمان بالا وپرتاب باد زیاد است و این سبب انجماد مواد غذایی در دمای 40 - درجه سانتی گراد به مدت 8 ساعت می شود هم چنین اواپراتورها دارای ردیف های 10 یا 12 فین می باشند . کمپرسور تونل انجماد نیز به صورت دو مرحله ای ( Tow Stage ) می باشند .